Det formelle

Loven om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner. For at kunne foretage et kvalificeret valg af uddannelsesinstitution, skal den enkelte borger kunne sammenligne de aktiviteter og mål, skolerne og uddannelsesinstitutionerne arbejder med, og de resultater, der opnås.

Åbenhed og gennemsigtighed

Karakter og uddannelse

Under henvisning til lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1 og for at kunne se nøgletal for vore tidligere elevers karakterer, videre gang gennem uddannelses-systemet, kan vi henvise til følgende links:

Efter efterskolen – Overgangsfrekvens

Karaktergivning 9. og 10. klasse

I øvrigt henviser vi til vores egen evaluering af undervisningen, og seneste evaluering kan ses her (link til evalueringen)

Evaluering

Se skolens sidste Elevmiljøundersøgelse hvor vi har haft fokus på skolens linjefag.

Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger, med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af fastsatte mål. Se seneste evalueringer her: “Evaluering af skolens undervisning“.

Evaluering af værdigrundlag

 

Vedtægter

Bindernæs Efterskole & Fri Fagskole har den 17. april 2024 offentliggjort vedtægter godkendt på den ordinære generalforsamling 16. april 2024.

Se Bindernæs Efterskole & Frifagskoles senest vedtagne og godkendte vedtægter her

Skolens bestyrelse selvevaluerer hvert år skolens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag, og denne kan rekvireres via kontakt til skolen.

Efterskolernes sekretariat

Er stedet, hvor du kan hente oplysninger om alle landets efterskoler samt oplysninger om, hvilke skoler der har ledige pladser.

Efterskolernes Sekretariat

Indholdsplaner

Der udarbejdes til hvert skoleår indholdsplaner, som beskriver undervisningen på de forskellige klasser. Indholdsplanerne offentliggøres og opdateres løbende – se de seneste indholdsplaner her:

Indholdsplaner 2023-2024

Politikker på Bindernæs Efterskole

For at skolen kan fungere har vi nogle grundlæggende regler/politikker, som vi forventer alle overholder og er indforstået med.

Rygepolitik

Skolen er røgfri og eleverne må således ikke ryge på skolen eller i tilknytning til skolen Dvs. på ture, lejrskole, uden for skolens område i fritiden etc. Dette gælder også for snus, skrå, E-cigaretter, dampere og andre stoffer, der af sundhedsstyrelsen erklæres sundhedsfarlig og derfor frarådes.
Overtrædes forbuddet, udstedes der en advarsel og forældre indkaldes til møde på skolen.

Det er en klar forudsætning, at elever og forældre er indforstået med skolens rygepolitik inden indskrivningen.

Stoffer, alkohol og test

Al omgang med hash eller andre narkotiske stoffer, ligesåvel som ved alle andre eksperimenter, der har til formål at tilvejebringe eller forsøge at tilvejebringe en rus hos sig selv eller andre, betyder øjeblikkelig bortvisning.
Skolen forebeholder sig ret til at urin- og spytprøve teste eleverne, såfremt der måtte være mistanke om ulovlig indtagelse af stoffer/alkohol.

Mobiltelefon

Det forventes, at mobiltelefoner er på lydløs eller slukket i undervisningstimer og andre lignende samlinger/spisetider, således de ikke giver unødige forstyrrelser. Overtrædelse heraf kan medføre indragelse af mobiltelefonen i en periode.

Seksualpolitik

Det er ikke tilladt at have sex på skolen. Ved overtrædelse af forbuddet har skolen pligt til at oplyse forældrene, og de vil blive kontaktet med henblik på en løsning af problemstillingen. Gentagende overtrædelser kan medføre ophør af skoleopholdet.

X