Visitationsklasser

Bindernæs Efterskole visiterer elever til klassen. Eleverne, der går i en VIS- eller Specialundervisnings-klasse, skal være berettiget til at opnå inklusions- eller specialundervisningstilskud i henhold til gældende regler.

Teoriundervisning

Fra skoleåret 20/21 skal alle elever i 8. klasse aflægge prøve i et praktisk/musisk fag. Bindernæs Efterskole tilbyder håndværk og design som prøvefag i 8. klasse. Den prøveforberedende del indeholder alle de skolefag, elever kan aflægge folkeskolens prøver i, dog har vi fået fritagelse for undervisning i Kristendom. De almindelige skolefag har vi hele året igennem, og der vil i perioder være projektrelateret undervisning. Tysk og 10. klasse Fysik er tilbudsfag, som kan vælges for et skoleår. Eleverne på hvert klassetrin bliver opdelt efter faglighed og motivation, og vi har, i hverdagens ”stilletime”, frivillig lektiecafé i de obligatoriske prøvefag.

Special
undervisningsklasse

Specialundervisningsklassen er for særligt udfordrede elever. Specialundervisningstilbuddet er til elever, der har behov for støtte i den almene undervisning i mindst ni undervisningstimer á 60 minutter ugent-ligt. Dette kræver en aktuel skriftlig udtalelse fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i elevens hjemkommune om, at elevens støttebehov er på mindst ni ugentlige undervisningstimer. Skolen udar-bejder en skriftlig plan for indsatsen for eleven og evaluerer løbende denne.

Ekstra-undervisning har vi, ved et tilstrækkeligt behov, mulighed for at tilbyde en almindelig fulgt undervis-ning, men med ekstraundervisning i et enkelt af fagene dansk, matematik eller engelsk. De er tænkt som et supplement til den normale undervisning og kan vælges af alle uden særlige forudsætninger. Undervisnin-gen vil typisk ligge i aftentimerne.

For yderligere beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse henvises til vores indholdsplaner.

Søg VIS eller
specialundervisning

Hvordan søges VIS- eller Specialundervisningen?

Eleven henvises til vores inklusionskoordinator Mette Pedersen, der samtidig med henvendelsen modtager skriftlig dokumentation fra tidligere skole – f.eks. en faglærerudtalelse, PPV eller anden relevant dokumentation for at eleven har behov for at modtage inklusions- eller specialundervisning.

Tilbuddet kortlægges for forældre, og herefter vurderes elevens behov ud fra samtale med forældre og elev. Faglige vanskeligheder synliggøres, og der udfærdiges en skriftlig handleplan.

Bindernæs Efterskole søger herefter Inklusions- eller Specialundervisningstilskud.

VIS

Pædagogisk begrundelse for klassen:
De elever, der visiteres til klassen, har som oftest i deres tidligere skolegang været vant til anonymitet – ofte som konsekvens af store klassekvotienter i folkeskolen.

Vores erfaring er, at eleverne føler tryghed ved det mindre forum og derved har bedre mulighed for at komme til udtryk både skriftligt og mundtligt.

Evaluering:
En skriftlig kontrakt indgås med forældrene, hvor evalueringsterminerne er fastlagt. Kontrakten er udarbejdet iht. vejledningen fra Efterskoleforeningen.

Yderligere anvendelse:
Nogle kommuner vælger at sende særligt udfordrede elever til Bindernæs med beskeden om, at støtte kan søges via specialundervisningspuljen til social støtte. Motivet er at flytte potentielt egne omkostninger, nor-malt bevilliget via en § 50 videre til staten. Dette finder ej anvendelse hos os.

X